Obchodní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.     Udělujete tímto souhlas společnosti NESTRONIC s.r.o., IČO : 13693336, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 576 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu dle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovával tyto osobní údaje:

Rozsah zpracovávaných údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany Správce a dalších jeho smluvních zpracovatelů:

a)                  identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, sídlo podnikání, IČ;

b)                 elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c)                  jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, atd.;

d)                 další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, atd.;

e)                  osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování zákazníka, profilování, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností u společnosti, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;

f)                  další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a pří jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

g)                  osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníkova hlasu při komunikací s obsluhou za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i Správce;

h)                 osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i společnosti nebo předcházení škodám;

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Účel a doba zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu se Správcem):

1)                 manuálního či automatického ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka prostřednictvím: 1.1) registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 5 let, 1.2) analýzy spotřebitelského chování zákazníka včetně prediktivních modelů pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 8 let, 1.3) záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plnění platebních povinností u společnosti pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 8 let;

2)                 předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je zákazník v opakovaném prodlení s úhradou závazků nebo v případě prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dní po splatnosti a to pro rozsah zpracování a), b), d) - f) - maximálně po dobu 10 let, nestanoví-li podmínky registru dobu kratší;

zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb, předcházení nedoplatkům ve vyúčtování, úspory nákladů, snížení spotřeby energií nebo optimalizace tarifu pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 6 měsíců; při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování.

 

Poučení pro zákazníka a jeho právech

Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Obchodní podmínky

1. PROVOZOVATEL

Provozovatelem internetového obchodu nestronic.cz je společnost NESTRONIC s.r.o., která je prodejce veškerého nabízeného zboží, zajišťuje jeho prodej, záruční servis a náhradní díly. Pozáruční servis je také možné zajistit, ale při předchozí domluvě.

2. ZPŮSOB PLATBY

Jak je zboží možné uhradit:

3. DOPRAVA

Informace o způsobech dodání a cenách:

Termíny dodání

V případě, že je objednané zboží na našem skladě můžete si jej vyzvednout. Ostatní neskladové zboží dodáváme v termínu do 14 pracovních dnů na náš sklad (kde si jej můžete osobně vyzvednout) dle dodacích termínu našich dodavatelů a nebo je poté odesíláme přepravní společností na uvedenou adresu v objednávce. Údaj o aktuální dostupnosti zboží (ZBOŽÍ JE / NENÍ NA SKLADĚ), který uvádíme v poznámce u jednotlivých produktů, nemusí být vlivem překrývání prodeje v kamenné a internetové prodejně v souladu s aktuální situací. U objednávkového zboží, Vám bude termín sdělen telefonicky nebo email a požadována celá částka za zboží předem. Aktuální skladový stav zboží Vám potvrdíme v každém případě telefonicky, pokud zboží objednáte přímo v našem e-shopu, nebo e-mailem v případě, že zboží jen poptáte prostřednictvím našeho e-mailu.

4. ZÁRUKA - REKLAMACE

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka nejméně 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak. Ihned po zjištění jakékoli závady na zboží, kterou chcete reklamovat, nás o tomto neprodleně informujte na naše telefony a e-maily viz. kontakty. My se k reklamaci vyjádříme co nejdříve, nejpozději do 10ti dnů. Standardní uplatnění reklamace je v místě sídla naší firmy viz. kontakty

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

Ceny uvedené v internetovém obchodu nestronic.cz jsou včetně DPH. Dle dále uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za balné a poštovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace nebo doplňky. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb., máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do
14 dní od převzetí zboží, pokud jste však nepodnikatelský subjekt.
Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této zákonné lhůtě, žádáme Vás o dodržení
níže uvedených podmínek:

- kontaktujte naše obchodní oddělení písemnou formou s žádostí o odstoupení od smlouvy s
uvedením čísla faktury – daňového dokladu (variabilní symbol) a data prodeje

- zboží , které jste již převzal , zašlete zpět na adresu naší provozovny a to za následujících
podmínek:

a) nesmí být použité

b) nesmí být poškozené

c) musí být kompletní ( včetně příslušenství , záručního listu, návodu atd.)

d) musí být zasláno doporučeně a pojištěné , jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu
na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)

e) při splnění všech výše uvedených podmínek Vám budou peníze za zboží vráceny zpět
nejpozději do 20 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a to buď složenkou nebo převodem
na Váš účet

f) pokud dojde k nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení
od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílajícího zpět

Čtěte pozorně obchodní podmínky - provozovatel si vyhrazuje právo změn popisu a cen nabízeného zboží. Závazná cena je cena uvedená v potvrzení objednávky.

Kategorie
Rychlý kontakt

Kontaktní osoba: Martin Beneš
E-mail: nestronic@nestronic.cz
Telefon: +420 775 123 886